sida

Val 2022

Val 2022

 

Vårt fokus

Vår politik

Vilken politik driver Vänsterpartiet i Växjö i valrörelsen? Läs hela valplattformen här:

Ladda ned valplattformen för 2022

Klimat och omställning

 • Bygg ut laddinfrastrukturen i hela kommunen och gör det möjligt för hyresgäster att ladda vid sin bostad
 • Skapa fler pendlarparkeringar
 • Avsluta Växjö kommuns ägande i Småland Airport
 • Kommunen ska investera i förnybara energikällor och öka antalet solceller
 • Persontrafiken i kommunen ska ställas om från bil till gång-, cykeloch kollektivtrafik
 • Alla klimatutsläpp ska mätas, även de konsumtionsbaserade
 • Andelen hållbar, växtbaserad, närproducerad och närlagad mat i skola och omsorg ska öka
 • Inrätta ett klimatråd där experter från akademin kan vägleda ochutvärdera kommunens klimatarbete

Skola och omsorg

 • Stärk modersmålsundervisningen
 • Barnomsorg ska erbjudas på kvällar, nätter och helger utifrån vårdnadshavares behov
 • Alla förskolepedagoger inom Växjö kommun ska ha rätt till samma planeringstid
 • Halvera kursavgifterna till kulturskolan och öka tillgänglighet till verksamheten i hela kommunen
 • Utveckla fritidsgårdsverksamheten och utöka öppettiderna med en extra dag per vecka i hela kommunen
 • Ökade resurser till förskolan för fler kollegor, mer planeringstid och bättre arbetsmiljö
 • Mer resurser till elevhälsan för att möta en ökande psykisk ohälsa
 • Öka omfördelningen av resurser så att skolor med större behov ska få bättre förutsättningar
 • Höj takten i arbetet med renovering och nybyggnation av skollokaler
 • Avsluta det aktiva skolvalet
 • Erbjud två- eller flerlärarsystem på fler skolor

Kultur och fritid

 • Öka öppettiderna på fritidsgårdarna i hela kommunen
 • Fortsätt satsa på ridsport, för jämställt idrottsliv och djurvälfärd
 • Inrätta en fritidsbank där kommuninvånare kostnadsfritt kan låna idrotts- och friluftsutrustning
 • Utveckla Ringsbergsområdet till en kulturell och social mötesplats
 • Förstärk arbetet med kommunens filialbibliotek med särskilt fokus på barn och unga
 • Erbjud avgiftsfri sommarsimskola för alla åldrar
 • Utveckla friluftsliv, badplatser och mötesplatser i hela kommunen
 • Utveckla arbetet med fristadsförfattare i Växjö kommun
 • Öka föreningsbidraget med fokus på jämställdhet

Hållbara bostäder

 • Hyresrätter med rimliga hyror i hela kommunen
 • Hyrorna i nyproduktionen ska pressas, därför ska maxhyra anges vid markanvisning
  Kommunala hyresrätter ska inte säljas ut
 • Vinstuttagen ur de kommunala bostadsbolagen ska stoppas
 • Jämlika boendemiljöer utan boendesegregation
 • Hållbart byggande med höga miljökrav
 • Renovera och bygg till – satsningar på återbruk
 • Värna jordbruksmark och kulturhistoriska värden

Trygghet, stöd och omsorg

 • Avskaffa LOV inom särskilda boenden
 • Mer personal i omsorgen – minutjakten ska bort
 • Bygg trygghetsboenden i alla kommundelar
 • Stärk barnperspektivet i ekonomiskt bistånd
 • Utöka stödet till anhöriga med barn och unga med NPF-problematik
 • Delade turer ska avskaffas
 • Enkla hjälpmedel ska vara avgiftsfria
 • Möten med terapihundar ska erbjudas till fler
 • Permanenta arbetet med natthärbärge under
  höst- och vintermånaderna

Arbetsliv och företagande

 • Sex timmars arbetsdag ska införas på försök på minst en
  arbetsplats i kommunen
 • Sammansättningen av de anställda i Växjö kommuns ska motsvara befolkningens, både etniskt och vad gäller kön
 • Bredband ska byggas ut till 100 % för året runt-boende och företag i hela kommunen
 • Sociala företag ska stimuleras av kommunen och samarbeten fördjupas
 • Samarbetet med Linnéuniversitetet ska utvecklas för att underlätta rekrytering av välfärdspersonal
 • Växjö kommun ska arbeta för en väl fungerande facklig samverkan
 • Alla vikarier som jobbar mer än 50% av en heltidstjänst ska erbjudas en tillsvidareanställning på heltid
 • Medarbetare inom omsorgen ska erbjudas arbetsskor
 • Medarbetare inom omsorgen som är hjälpta av språkutveckling i svenska ska erbjudas detta under arbetstid
 • Växjö kommun ska bedriva vuxenutbildning i egen regi
 • Utveckla samverkan med näringslivet för att ta tillvara engagemang som finns för att bidra till en socialt hållbar utveckling och integration

Jämmställdhet, mångfald och inkludering

 • Utveckla dialogen mellan medborgare, politiker och tjänstemän
 • Medborgarkontor ska finnas i såväl Växjö som på mindre orter
 • Mer resurser ska riktas till de områden där de behövs bäst
  kvinnor ska ha samma möjligheter och villkor som män i fråga om anställnings-, löne- och arbetsvillkor samt utvecklingsmöjligheter i arbetslivet
 • Inga sexuella trakasserier ska förekomma inom arbetslivet
 • Växjö kommun ska vara fritt från diskriminering och aktivt verka föra att stärka HBTQI+-personers rättigheter
 • Insatser mot mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer ska förstärkas och destruktiva maskulinitetsnormer ska motverkas

 

Våra kandidater i valet

Här är listan på de personer i Vänsterpartiet som du kan rösta på i Växjö kommun:

     

11    Ann-Christin Eriksson
12    Mohammad Farhad Khaghani
13    Ylva Jönsson
14    Tomas Blad Lindahl
15    Tensaye Lindqvist
16    Samuel Schelin
17    Elisabet Flennemo
18    Mikael Karlsson
19    Ulrika Schön
20    Eiad Aldroubi
21    Karolina Allgulin
22    Anders Göransson
23    Nicole Fuentes
24    Ida Qvarnström
25    Örjan Mossberg
26    Dalala Abdel-Gani Pettersson
27    Jonas Wanér
28    Gertrud Andersson
29    Pernilla Ramström
30    Karin Green
31    Kjell Jönsson
32    Carin Högstedt
33    Jarl Björkman
34    Maria Svartberg
35    Tobias Serenitate
36    Anna Bertland
37    Staffan Sandström
38    Lena Blomqvist
39    Svante Crona
40    Elwy Löwall
41    Annika Karlsson Ströberg
42    Barbro Holmgren Lange

Intervju om vår lista och politik

Bland de översta namnen ser vi såväl redan erfarna som lite nyare personer. Maria Garmer, som är Vänsterpartiets ledamot i kommunstyrelsen, står för andra gången överst på listan och ser fram emot valrörelsen.

– Det känns jätteroligt att få förtroende att vara förstanamn inför höstens viktiga val, det tackar jag ödmjukt för. Vänsterpartiet har aldrig haft så stor tillströmning av medlemmar tidigare och det ska bli spännande att ta sig an den här utmaningen tillsammans med både dem och den mycket kunniga grupp som står på listan tillsammans med mig.

Nationellt har Vänsterpartiet i ett komplicerat parlamentariskt läge under mandatperioden gjort avtryck och var drivande inte minst i att stoppa reformen om marknadshyror förra året. Nyligen krävde partiet en stor reform av de allmänna pensionerna, något som blivit verklighet.

Den lokala politiken, menar Maria Garmer, ska liksom den nationella fokusera på jämlikhet och en fungerande välfärd med skola, omsorg och kultur i hela kommunen.

– Vi måste satsa på både miljö, klimat och social hållbarhet. Vi ser att det idag finns utmaningar kopplade till en försvagad välfärd och vi upplever att det finns ett starkt stöd för förändring, då behövs ett tydligt vänsteralternativ.

Dela den här sidan:

Kopiera länk