Motioner

Koncernövergripande grönyteskötsel 

I kommunfullmäktiges budget för 2020 uppdrogs åt tekniska- samt kultur och fritidsförvaltningen att konkurrensutsätta förvaltningarnas grönyteskötsel med ett besparingskrav på fem miljoner kronor. Detta visade sig inte vara genomförbart, det hade till och med blivit dyrare att lägga ut skötseln på externa aktörer. Tekniska förvaltningen lyckades dock hämta hem besparingen genom att effektivisera den egna verksamheten med bibehållen hög kvalitet och hög grad av uppskattning från Växjö kommuns medborgare.  

Med bakgrund av detta är det tydligt att tekniska förvaltningen är bäst lämpad att sköta kommunens grönytor och att ytterligare värden skulle skapas om förvaltningen även ansvarade för kultur och fritidsförvaltningens samt de kommunala bolagens grönytor. Det skulle bland annat samordna resurser och maskiner, skapa en bättre överblick över kommunkoncernens samtliga grönytor samt minska antalet resor för personal och fordon. 

Vänsterpartiets fullmäktigegrupp yrkar  

att Växjö kommun uppdrar åt tekniska förvaltningen att tillskapa en koncernövergripande grönyteskötsel huvudsakligen i egen regi. 

Johnny Werlöv (V) 

Dela den här sidan:

Kopiera länk