Motioner

Medborgarbudget – en demokratireform

Medborgarförslag, allmänhetens frågestund, direktmöten, offentliga nämndsammanträden, TV-sända fullmäktige – alla sådana reformer i Växjö kommun har kommit till tack vare Vänsterpartiets förslag och inte utan motstånd. Alla vill inte ge medborgarna mer inflytande utan tycker det ska vara förbehållet de valda politikerna. (V) vill ha mer av deltagardemokrati. Vi tror det är bra att överbrygga glappet av misstroende mellan förtroendevalda och folk i allmänhet. Vi tror reformer för att utveckla demokratin alltid kan försvaras. Därför nedanstående motion om medborgarbudget.

 

Motion

Till Växjö kommunfullmäktige

 

OM ATT INFÖRA MEDBORGARBUDGET I VÄXJÖ KOMMUN

Medborgarbudget är ett samlingsbegrepp för metoder som används för att involvera medborgare i beslutsprocesser om hur resurser används inom kommuner och landsting/regioner. Medborgarbudget eller ”participatory budgeting” används i alla världsdelar.

Det startade i Brasilien, i Porto Alegre, på 1980-talet och växte snabbt till att omfatta många kommuner. I Europa var det 2003 endast 20 kommuner som hade medborgarbudget, 2013 var det 1 317 kommuner. I vissa länder är metoden frekvent. Dit hör inte Sverige. SKL har drivit ett projekt med fem kommuner för bortåt 10 år sedan. I vissa svenska kommuner pågår medborgarbudget i någon form. T ex har Uppsala startat medborgarbudget för landsbygden i sin kommun.

Medborgarbudget globalt sett handlar om demokrati, dialog med medborgarna och att våga ge medborgarna beslutsrätt över en del av budgeten, oftast investeringar. Medborgarna får diskutera, prioritera och göra avvägningar inom en viss procent av berörd kommuns budget. I Sevilla i Spanien började det med 1,4% av budgeten och efter några år var det 18%. Det kan vara öronmärkta pengar till något område inom kommunens verksamhet eller ingen begränsning alls. Det är som sagt olika.

En statsvetare  och ledamot i Solna fullmäktige, Faradj Koliev (S), skriver på DN Debatt 24/6 2018, att det viktiga är principerna, inte vilken modell som används. Principerna är 1. Aktivt medborgardeltagande, 2 Medborgarinflytande, 3 Social förändring, livskvalité, 4 Transparens och kontinuitet. Koliev menar att ”ju mer man upprätthåller dessa principer, desto högre chans att lyckas”.

Vi tror att det är dags att utveckla deltagardemokratin i Växjö kommun. För kontinuitetens skull är det måhända en förutsättning att det finns en bred majoritet som vill göra detta för att öka medborgarnas direkta inflytande. Det kommer också att påverka förtroendet mellan medborgare och förtroendevalda positivt liksom utvecklingen i kommunen över huvud taget.

Vi hemställer således att Växjö fullmäktige  beslutar

att medborgarbudget ska introduceras i Växjö kommun

och att om svaret är ja uppdra till fullmäktiges presidium

att överlägga med gruppledarna om vilken form medborgarbudgeten ska utformas i

 

Växjö 20180712

Vänsterpartiets fullmäktigegrupp

 

Carin Högstedt

Håkan Frizén

Maria Garmer

Dela den här sidan:

Kopiera länk