Skrivelser

Skrivelse till utbildningsnämnden – Minskad administration för bättre kunskapsresultat

Under de senaste åren har rapporter kommit från lärare och fackförbund om hur krav på dokumentation ökat den administrativa arbetsbördan. System sjösätts innan de är fullt fungerande, värdefull tid och energi går till spillo när en ökande del av arbetstiden måste läggas på dokumentation i stället för undervisning. Kan saker göras på ett mer effektivt sätt utifrån ett lärar- och elevperspektiv? Finns det andra yrkesgrupper som kan utföra en del av det administrativa arbetet? Utbildningsförvaltningens fokus bör vara att lärare i så hög utsträckning som möjligt ägnar sig åt det de är bäst på, att undervisa elever.

Att de digitala tjänster som upphandlats av företaget IST inte fungerar som de ska har blivit alltmer tydligt under den senaste tiden, lärare rapporterar om en skenande tidsåtgång för att arbeta med icke-intuitiva system fulla med buggar och problem. Utöver detta finns det frågetecken kring företagets skatteplanering med utdelningar till holdingbolag i Luxemburg som behöver få en ordentlig genomlysning.

Mot bakgrund av detta yrkar Vänsterpartiet

att en utredning görs för att kartlägga brister i verksamhetssystem och hur vi arbetar med dem. Förslag till förändringar ska tas fram med syfte att frigöra tid för lärare att lägga på undervisning.

att representanter från fackförbund bjuds in att vara delaktiga i arbetet.

att en genomlysning görs av hur IST förhållit sig till kommunens upphandlingsrutiner.

Växjö 2022-02-07

Björn Kleinhenz (V)

Pernilla Ramström (V)

Dela den här sidan:

Kopiera länk