Motioner

Alla utsläpp räknas!

Motion till Växjö kommunfullmäktige

Insatser för att minska de konsumtionsbaserade utsläppen och öka medvetenheten om klimatsmarta val

De konsumtionsbaserade växthusgasutsläppen i Sverige uppgår till drygt 90 miljoner ton, varav nästan tre femtedelar kommer från hushållens konsumtion. Klimatsmarta konsumtionsval skapar stora klimatvinster. De konsumtionsvanor vi har och de köpbeslut vi fattar påverkar klimatutsläppen olika mycket. Förändrade konsumtionsmönster medför att efterfrågan på klimatsmarta produkter och tjänster ökar.

Idag saknas bra statistik över konsumtionsbaserade utsläpp på kommunal nivå. Ett antal kommuner satsar dock på att både kartlägga invånarnas konsumtionsmönster och att tillhandahålla information och tjänster som underlättar för invånarna att undersöka hur deras livsstil påverkar klimatet. För att öka kunskapen om konsumtionsbaserade utsläpp och göra det enklare för kommuninvånarna att göra klimatsmarta val yrkar Vänsterpartiet

att en konsumtionsvaneundersökning för att kartlägga de lokala utsläppen genomförs.

att det utifrån ovan nämnda undersökning tas fram en modell för att beräkna den konsumtionsbaserade klimatpåverkan.

att de konsumtionsbaserade utsläppen regelbundet följs upp och redovisas inom ramen för kommunens hållbarhetsarbete.

att det på Växjö kommuns hemsida tillhandahålls verktyg och information som invånarna kan använda för att mäta sin klimatpåverkan.

Växjö 2021-11-15

Maria Garmer (V)
Johnny Werlöv (V)
Björn Kleinhenz (V)

 

Exempel

Stockholm Environment Institute. https://www.umea.se/download/18.19a41f3a17567e789ef2cc1/1605173285763/Konsumtionsbaserade%20utsl%C3%A4pp%20i%20Ume%C3%A5%20kommun.pdf

Göteborgs stad.
https://goteborg.se/wps/portal/start/miljo/det-har-kan-du-gora/testa-din-klimatpaverkan

 

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk