Motioner

Inför tvålärarsystem på skolor med stora behov

Nya siffror ur utbildningsnämndens årsrapport visar att likvärdigheten minskar och att de skolor som redan tidigare haft problem med måluppfyllelsen halkat efter ytterligare. De mest utsatta skolorna i kommunen kämpar med segregation, låga resultat och täta lärarbyten.

En kraftfull satsning som syftar till att skolans uppdrag i högre grad kan uppfyllas är att stärka lärarrollen med ett tvålärarsystem. Systemet har införts i många svenska kommuner med stor framgång. När det finns två lärare i klassrummet kan undervisningen anpassas så att elever med olika språk- och kunskapsnivåer lättare kan uppnå sina mål och utvecklas. Metoden är ett led i att säkerställa att alla elever får det stöd de behöver.

Tvålärarsystemet innebär också att lärarna kan stötta varandra i planering av det pedagogiska arbetet, något som skapar en mer attraktiv arbetsmiljö. Arbetsbördan blir jämnare och behovet av vikarier minskar. Lärare i andra kommuner som arbetar på detta sätt menar att tvålärarsystemet är en viktig faktor för att nå måluppfyllelse och skapa trygghet i klasser där det finns extra stort behov av stöd.

För nyexaminerade lärare kan tvålärarsystemet innebära pedagogiskt stöd och en möjlighet till kollegialt lärande, något som kan underlätta i rekryteringen av behöriga lärare till de socioekonomiskt utsatta skolorna.

Vänsterpartiet yrkar

att utbildningsförvaltningen planerar och påbörjar arbetet med att införa ett tvålärarsystem på de skolor som är socioekonomiskt utsatta och där måluppfyllelsen är låg.

Växjö 2021-03-08

Maria Garmer (V)

Björn Kleinhenz (V)

Dela den här sidan:

Kopiera länk