Reservationer

Ärende motion om kontinuitet i hemtjänsten, omsorgsnämnden 20210224

En av de brister som uppmärksammats och diskuterats väldigt mycket under pandemin är bristen på kontinuitet i hemtjänst/hemvård. Alltför många personal möter omsorgstagare, vilket kan påverka kvaliteten i och tilliten till vården negativt. Vänsterpartiets motion föreslår ett mål på max 10 olika personal per 14 dagar. Omsorgsnämndens majoritet avstyrker förslaget som orealistiskt. Ett strukturerat arbete har inletts och ska fullföljas och utvärderas. Något mätbart mål är inte angivet för det arbetet.

I tjänsteskrivelsen finns angivet att förbättringsutrymme finns, att ledarskap, uppföljning, god struktur, planering och kultur spelar stor roll. Javisst, då ska Växjö kommun och dess omsorgsnämnd använda alla de redskapen för att nå målet!

I skrivelsen sägs också att det är få kommuner av Växjös storlek som når så bra kontinuitet under någon längre tid. Ja, det är ett stort och utbrett problem i hela landet. Det är en av de brister som anses ha lett till hög frekvens av Covid 19 inom hemtjänst/hemvård. Vi vänsterpartister är långt ifrån nöjda med att vara lika dåliga som andra kommuner. Vi reserverar oss till förmån för eget förslag, som innebär att nämnden rekommenderar Växjö fullmäktige att bifalla motionen.

20210225

Carin Högstedt, (V)

Tomas B Lindahl, (V)

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk