Motioner

Forskning för förskola/skola på vetenskaplig grund

Det finns kommuner som arbetar systematiskt med forskning och praktik/samarbete forskare och pedagoger, för att förbättra undervisningen, skapa tryggare lärare, fortbildning och bättre inlärningsmiljö för barn och unga.
Det ska Växjö kommun också göra, anser Vänsterpartiets fullmäktigegrupp

 

Motion

Till Växjö kommunfullmäktige

 

MER FORSKNING I SKOLAN

Enligt skollagen ska all utbildning vila på vetenskaplig grund. Därför behövs praktiknära forskning, det vill säga samarbete mellan pedagoger och forskare. Målet är naturligtvis att utveckla arbetet i förskolan och skolan, så att lärare blir tryggare i sin undervisning och barns och ungas inlärning förbättras.

Vissa kommuner har antagit ett systematiskt arbetssätt att främja forskningen i  klassrummen. Piteå är en av dem. Där deltar ett 20-tal lärare i magisterutbildning på universitet och genomför praktiknära studier i skolor tillsammans med forskare. Från början var det 40 lärare som deltog men hälften hoppade av. Lärdomen är att det måste finnas tillräcklig tid avsatt för studierna. Villkoren skiljer sig mellan skolorna. Avsikten i Piteå är att få en gemensam modell för hur forskningsintresserade pedagoger ska kunna bidra utan att  knäckas av brist på tid. Andra kommuner som har ett systematiskt utvecklingsarbete för att leva upp till skollagens krav på vetenskaplig grund är Stockholm, Malmö, Kristianstad, Helsingborg och Hässleholm, men någon total kartläggning finns inte. (Samtliga fakta ur artikel i Dagens samhälle nr 25 2018).

Växjö är en växande kommun med höga mål för utbildningen, men en bra bit från att nå dem. Vi tror att satsning på kompetensutveckling genom forskning och samarbete med Linnéuniversitetet är en viktig del i att komma framåt. Vi tror också det är ett sätt att rekrytera och behålla personal som vill utveckling. Det som krävs är systematiskt arbete och bra villkor för den som har ett forskningsuppdrag på deltid och samtidigt har ett arbete att sköta.

Härmed hemställer vi att Växjö fullmäktige beslutar att uppdra åt kommunstyrelsen och utbildningsnämnden

att ta fram en plan för hur samverkan mellan forskare och pedagoger ska ske och kunna stimulera utbildningen i Växjö kommun

att ta fram en policy för vilka villkor som ska gälla för lärare som deltar i forskningsprojekt

och att därmed säkerställa att utbildningen lever upp till kraven på vetenskaplig grund

Växjö 180710

Vänsterpartiets fullmäktigegrupp

 

Carin Högstedt

 

Ann-Christin Eriksson

Dela den här sidan:

Kopiera länk