Interpellationer

Omodernt och ohållbart – Trafikplats Fagrabäck

Om du inte redan gjort det – läs Kjell Johanssons artikel i dagens Smp! Vilken kapacitet det finns bland medborgare i Växjö kommun. Och engagemang!

Här är en i raden av reservationer som (V) måst göra. V = Växjös miljöparti.

 

RESERVATION, ärende 42 kommunstyrelsen 170815, antagande av detaljplan för Växjö 9:52, Fagrabäcksrondellen i Växjö kommun.

 

Beslut om Trafikplats Fagrabäck går stick i stäv mot klimat- och miljömål, globala såväl som  nationella, regionala och lokala. Trafikplatsbygget medför mer bilism, mer asfalt, mer buller, mer partiklar och gör intrång i naturreservatet i Fyllerydsskogen. Kort sagt: Det är inte ett för framtiden hållbart projekt ur någon aspekt. Den omställning som krävs för att uppfylla miljö- och klimatmål finns inte i projektet.

En omställning som pekar framåt innebär en samhällsförändring, där privat och offentlig sektor t ex förändrar arbetstider så att inte alla börjar och slutar sina arbeten samtidigt. Det innebär också en princip att inte underlätta för bilismen utan i varje läge stimulera  kollektivtrafiken, cyklande och samåkning.

En medborgare i Växjö kommun, Kjell Johansson, har förtjänstfullt lagt fram 14 punkter med möjliga åtgärder som kan uppmuntra till mer cyklande och mer kollektivtrafikåkande. Det är det enda hållbara sättet att möta ökande invånarantal och köbildningar vid vissa tider på dygnet (morgon och sen eftermiddag)  i nuvarande Fagrabäcksrondell.  All erfarenhet säger att ökad bekvämlighet för bilister ger ökad trafik. Ett omtänkande är nödvändigt!

Vi reserverar oss mot beslutet att godkänna detaljplanen för Fagrabäcksrondellen!

För Vänsterpartiet i Växjö kommunstyrelse

Carin Högstedt

Eva-Britt Svensson

20170815

Dela den här sidan:

Kopiera länk